DESKUNDIGHEID

Zich wenden tot AIS DELTA VZW is kunnen genieten van de ervaring van haar leden in de verschillende domeinen. Hierbij vermelden wij :

  • De administratieve deskundigheid bij de opstelling van een dossier voor de aanvraag van een renovatie-premie. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt een reeks premies aan in geval van werkzaamheden uitgevoerd in de gebouwen. Het percentage van deze premies schommelt in functie van de aard van de uitgevoerde werken en van de ligging van het te renoveren goed. Door het afsluiten van een samen-werkingsovereenkomst met ons bureau, kan het bedrag van de premies voor renovatie van uw goed oplopen tot 80% van het totaal bedrag van de uit te voeren werken. Wij zorgen ervoor om u zo volledig mogelijk in te lichten over de verschillende mogelijke premies.
  • De juridische deskundigheid inzake de waarborg op een goede uitvoering van de taken, evenals de verdediging van de belangen van de eigenaar. Wij kunnen u met raad en daad bijstaan en u helpen in de besprekingen met verschillende onderhandelings-partners, met name de huurders, maar eveneens de overheidsbesturen (gemeentelijke, gewestelijke,…)
  • De technische deskundigheid : voor wat betreft de toestand van een goed en zijn stedenbouwkundig statuut. U wenst te weten of uw goed gelijkvormig is, of u het te huur kan zetten in de oorspronkelijke staat, u wenst grote renovatiewerken uit te voeren? Wij stellen u voor beroep te doen op specifieke deskundigen (architect, aannemer…) waarmee wij samenwerken.
  • De sociale deskundigheid : wij nemen de tijd om samen met u aan te stippen wat u belangrijk vindt in de samenwerking met ons bureau. Wij trachten uw prioriteiten af te bakenen. Wij zorgen voor de keuze van de huurder bezig en de begeleiding ervan.